Dalšie naše služby

logo Predaj.sk

Otázky Firemná inzercia Moje inzeráty Pridať inzerát

Kontakt

Kontaktný formulár

ELET systems, s.r.o.
www.elet-systems.sk

Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

tel.: +421 / 2 / 5479 2179
       +421 / 2 / 5479 2279

Všeobecné obchodné podmienky PREDAJ.sk (ďalej len „VOP“),

ktoré upravujú vzájomný vzťah medzi používateľom a prevádzkovateľom


Prevádzkovateľom webového sídla umiestneného pod doménou PREDAJ.sk je:

obchodné meno: ELET systems, s.r.o.

sídlo: Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

IČO: 52 626 571

IČ DPH: SK2121095163

DIČ: 2121095163

Registrovaný: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel sro, vložka č.140513/B

Adresa elektronickej pošty: info@predaj.sk

Tel. číslo: +421 / 2 / 5479 2179, +421 / 2 / 5479 2279,

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Dozorný orgán

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27,

Odbor ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170,

Adresa elektronickej pošty: ba@soi.sk.

Čl. I - Definície pojmov

Prevádzkovateľ: osoba špecifikovaná v záhlaví týchto VOP

Služby Prevádzkovateľa: Online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi vrátane doplnkových spoplatnených služieb (napr. topovanie inzerátov). Služby sa delia na:

Používateľ:

Topovanie: zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom

Firemná inzercia: umožňuje jednému inzerentovi súčasne zverejniť viac ako 10 inzerátov, pridať k inzerátom logo inzerenta s odkazom na profilovú stránku firmy/inzerenta

Čl. II. - Všeobecné ustanovenia

1. Tieto VOP upravujú:

2. Prevádzkovateľ iba poskytuje inzertný priestor, prostredníctvom ktorého sprostredkováva kontakt medzi Používateľom a Kupujúcim. Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí/tovarov, či za služby. plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod - kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.

3. Využívanie služieb portálu PREDAJ.sk je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami inzercie.

4. Inzertné služby portálu PREDAJ.sk sú poskytované bezplatne. Odplatnými službami sú iba topovanie a firemná inzercia.

5. Ak Používateľ v súvislosti s využívaním služieb PREDAJ.sk odovzdá svoje fotografie, názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou, zverejnením na PREDAJ.sk, či iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti, a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať ich a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

6. Používateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb PREDAJ.sk. E-mail podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a nie je považovaný za nevyžiadanú poštu, tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť Prevádzkovateľovi portálu na e-mailovej adrese info@predaj.sk.

Čl. III. - Inzercia

1. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje nasledovne:

  1. kliknutím na „Pridať inzerát“ na hornej záložke vpravo je Používateľ odkázaný výber kategórie a prípadne podkategórie, pod ktorú chce inzerát zaradiť,
  2. ak Používateľ inzeruje prvý krát, po zvolení kategórie a podkategórie sa objaví formulár na overenie jeho/jej tel. čísla,
  3. používateľ vo formulári uvedie svoje tel. číslo, na ktoré mu bude po potvrdení odoslaná bezplatná SMS s overovacím kódom,
  4. overovací kód následne zadá do formulára a potvrdí, čím sa mu sprístupní formulár pre pridanie inzerátu,
  5. potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *),
  6. k inzerátu je možné pridávať fotografie,
  7. ak Používateľ pod uvedenou kontaktnou e-mailovou adresou inzeruje prvý krát a/alebo zmenil/a heslo, je potrebné overiť e-mail; v tom prípade
  8. Prevádzkovateľ zašle na uvedenú e-mailovú adresu Používateľa aktivačný odkaz, ktorý je potrebné otvoriť v prehliadači.

2. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených inzerátov. Obsahom sa rozumie text inzerátu, ako aj fotografie. Používateľ je pri pridávaní inzerátu na PREDAJ.sk povinný zabezpečiť, aby bol jeho obsah v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Používateľ je povinný nahradiť všetky náklady spojené s tým, ak sa tretia osoba bude domáhať svojich práv, a to vrátane nákladov na právne služby, znalcov, súdnych trov a pod.

3. Používateľ musí pri inzerovaní dodržiavať tieto pravidlá inzercie:

4. Inzerát Používateľa môže prechádzať kontrolou Prevádzkovateľa, ktorý kontroluje dodržiavanie podmienok inzercie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť inzerciu, ktorá bude v rozpore s týmito VOP, alebo so všeobecne záväznými predpismi SR, dobrými mravmi alebo by bola inak nevhodná pre zverejnenie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát, a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto VOP alebo všeobecne záväzným predpisom odporujú, môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade podľa predchádzajúcej vety Používateľ nemá právo na vrátenie zaplatenej odmeny za doplnkové služby.

5. Inzerát sa zverejňuje po dobu 3 mesiacov od jeho zadania, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje, alebo pokiaľ ho nevymaže Prevádzkovateľ, ak Používateľ inzerátom porušuje tieto VOP alebo všeobecne záväzné právne predpisy. Ak je doba zverejňovania inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, tak sa doba zverejňovania inzerátu automaticky po aktivovaní topovania predĺži o dobu topovania.

Čl. IV. - Topovanie

1. Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach, či už v kategórii alebo vo výsledkoch vyhľadávania.

2. Cena topovania je 1,60 € vrátane DPH za každých 7 dní topovania.

3. Cenu za topovanie je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

a) SMS platbou - PlatbaMobilom.sk,

b) platobnou kartou,

c) „e-pay“ systémom podporovaných bánk,

d) bankovým prevodom,

e) poštovou poukážkou.

V prípade úhrady formou SMS platby sa aktivuje automatické obnovovanie platby vždy po 7 dňoch. Používateľ bude vždy pre obnovením platby upozornený informačnou SMS obsahujúcou tvar SMS pre zrušenie obnovovania (napr. PREDAJ STOP abcdefg).

4. Účtovný doklad - faktúru za topovanie zasiela Prevádzkovateľ Používateľovi na ním zadaný e-mail, s čím Používateľ súhlasí.

5. Inzerát Používateľa je topovaný počnúc dňom, kedy Prevádzkovateľ príjme cenu za topovanie na svoj účet, o čom bude Používateľ upovedomený spätnou SMS, ak cenu za topovanie uhradil SMS platbou a e-mailom, ak cenu za topovanie uhradil iným spôsobom. Čas platnosti topovania sa zaokrúhli na najbližšiu hodinu nahor. T.j., ak Používateľ topuje inzerát napr. na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.8.2015 o 16:40, topovanie bude platné do 8.8.2013 17:00.

6. Ak bude inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu po stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa dátumu a času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.

7. Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa nespočíta, ale aktualizuje sa dátum posledného topovania inzerátu. Inzerát sa tým posunie vyššie na prvú pozíciu, kým nebude v danej kategórii neskôr topovaný iný inzerát.

Čl. V - Firemná inzercia

1. Umožňuje jednému inzerentovi súčasne zverejniť viac ako 10 inzerátov, pridať k inzerátom logo inzerenta s odkazom na profilovú stránku firmy/inzerenta.

2. Firemná inzercia má dve varianty podľa maximálneho počtu súčasne pridaných inzerátov - “30 inzerátov” a “neobmedzený”.

3. Cena za firemnú inzerciu je 2,50 €/mesiac vrátane DPH pre variantu “30 inzerátov” a 5,00 €/mesiac vrátane DPH pre variantu “neobmedzený”.

4. Cenu za topovanie je možné uhradiť jedným z nasledovných spôsobov:

a) SMS platbou - PlatbaMobilom.sk,

b) platobnou kartou,

c) „e-pay“ systémom podporovaných bánk;

d) bankovým prevodom,

e) poštovou poukážkou.

5. Účtovný doklad - faktúru za topovanie zasiela Prevádzkovateľ Používateľovi na ním zadaný e-mail, s čím Používateľ súhlasí.

6. Firemná inzercia je aktívna počnúc dňom, kedy Prevádzkovateľ príjme cenu za firemnú inzerciu na svoj účet, o čom bude Používateľ upovedomený spätnou SMS, ak cenu uhradil SMS platbou a e-mailom, ak cenu uhradil iným spôsobom. Čas platnosti firemnej inzercie sa zaokrúhli na najbližšiu hodinu nahor. T.j., ak Používateľ aktivuje firemnú inzerciu napr. na 30 dní a dostane spätnú SMS 1.1.2015 o 16:40, firemná inzercia bude platná do 31.1.2015 17:00.

7. Ak bude mať Používateľ v čase aktivácie firemnej inzercie už aktívnu firemnú inzerciu (viacnásobná aktivácia), obdobia platnosti firemnej inzercie sa spočítajú len v prípade, že existujúca a novo aktivovaná firemná inzercia bude rovnakej varianty (napr. “30 inzerátov”). V opačnom prípade sa obdobie platnosti začína počítať nanovo od času poslednej aktivácie firemnej inzercie.

Čl. VI. - Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby PREDAJ.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb PREDAJ.sk, ani za spôsob akým služby PREDAJ.sk využívajú.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb PREDAJ.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

3. Prevádzkovateľ PREDAJ.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť PREDAJ.sk, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť PREDAJ.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na PREDAJ.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov, či z iných dôvodov.

Čl. VII. - Reklamačný poriadok

1. Akékoľvek reklamácie sa riadia týmto reklamačným poriadkom.

2. Používateľ má právo uplatniť si u Prevádzkovateľa zodpovednosť za vady len na platené služby. Reklamáciu je možné podať Prevádzkovateľovi len počas poskytovania platenej služby. Po uplynutí doby poskytovania platenej služby (napr. po uplynutí doby topovania inzerátu) nie je možné reklamáciu podať. Reklamáciu je možné Prevádzkovateľovi zaslať nasledovne:

a) písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví týchto VOP

b) elektronicky na e-mailovú adresu info@predaj.sk

3. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti. Musí byť z nej zrejmé, kto a akú službu reklamuje a čoho sa domáha. K reklamácii Používateľ priloží aj kópiu dokladu o úhrade reklamovanej služby.

4. Nárok na uplatnenie reklamácie u poskytovateľa používateľom zaniká:

a) nepreukázaním zakúpenia služby u Prevádzkovateľa,

b) uplatnením reklamácie až po dobe, na ktorú bola služba zaplatená,

c) používaním služby v rozpore s týmito VOP alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,

d) z dôvodu pôsobenia vyššej moci.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť, najmä za poruchy služby spôsobené:

6. Prevádzkovateľ PREDAJ.sk každú reklamáciu preverí a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

7. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

8. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená bezplatne, včas a riadne tak, že Prevádzkovateľ odstráni vadu alebo dodá novú službu, a to bez zbytočného odkladu. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa mohla služba riadne bez vady užívať, Prevádzkovateľ poskytne novú adekvátnu službu.

9. Používateľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva.

10. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť používateľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, používateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

11. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a používateľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

12. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má používateľ. Okrem ARS má používateľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na webovom sídle EÚ Riešenie sporov online.

Čl. VIII - Odstúpenie od zmluvy

1. Používateľ má nárok na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí Služby Prevádzkovateľa 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy, t.j. dňa prijatia úhrady za službu a jej aktivácie.

2. Používateľ stráca nárok na odstúpenie od zmluvy, ak bola služba (napr. topovanie) poskytnutá v úplnom rozsahu pred tým, ako Používateľ podal žiadosť o odstúpenie od zmluvy.

3. Používateľ môže na žiadosť o odstúpenie od zmluvy využiť pripravený formulár. Vyplnený formulár môže doručiť písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví týchto VOP alebo elektronicky, na e-mailovú adresu info@predaj.sk.

4. Prevádzkovateľ do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Používateľovi pomernú časť sumy za dobu zostávajúcu do konca predplatenej platnosti služby zníženú o storno poplatok vo výške 50 % z tejto pomernej časti sumy na bankový účet Používateľa (uvedený v žiadosti o odstúpenie alebo poskytnutý na vyžiadanie).

Čl. IX. - Ochrana osobných údajov

1. Používateľ slobodne a dobrovoľne poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a zverejňovaním osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo, prípadne iné osobné údaje, ktoré Používateľ uvedie v inzercii za účelom využívania služieb portálu PREDAJ.sk, čiže za účelom zverejňovania inzerátov a využívania doplnkových služieb portálu PREDAJ.sk.

2. Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas, aby osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, za účelom spracovania účtovníctva a fakturácie doplnkových spoplatnených služieb tieto poskytol spoločnosti, ktorá mu zabezpečuje účtovnú agendu, a to spoločnosti: Účtovníctvo & Dane, s.r.o.

3. Súhlas Používateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Používateľ neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne, zaslaním listu na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví týchto VOP alebo elektronicky, e-mailom na adresu info@predaj.sk.

4. Používateľ berie na vedomie, že v prípade informačnej služby Inzeráty na e-mail je potrebná jeho registrácia do systému Prevádzkovateľa. Na zaregistrovanie je potrebný iba e-mail Používateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať službu Inzeráty na e-mail bezplatne.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov zverejnených v rámci inzercie tretími stranami.

Čl. X. - Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením nových VOP na webovom sídle umiestnenom pod doménou PREDAJ.sk. Vzťah Prevádzkovateľa a Používateľa sa riadi tými VOP, ktoré boli platné a účinné v deň zverejnenia inzerátu a v prípade spoplatnených služieb v deň pripísania ceny služby na účet Prevádzkovateľa.

2. Na vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorým je Súkromný inzerent, a ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Na vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorým je Firemný inzerent, a ktoré nie sú neupravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3. Používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 11. 2019.