Dalšie naše služby

logo Predaj.sk

Otázky Firemná inzercia Moje inzeráty Pridať inzerát

Kontakt

Kontaktný formulár

ELET systems, s.r.o.
www.elet-systems.sk

Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

tel.: +421 / 2 / 5479 2179
       +421 / 2 / 5479 2279

Zásady spracovania osobných údajov

Rešpektujeme vaše právo na ochranu osobných údajov. Preto vám v týchto zásadách chceme objasniť, prečo a ako používame osobné údaje v súlade s platnou európskou legislatívou.

Prevádzkovateľ údajov

ELET systems, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava

Sprostredkovatelia

V prípade objednávky platených služieb údaje zdieľame so sprostredkovateľom za účelom vedenia účtovnej agendy.

Účtovníctvo & Dane s. r. o., Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov

Údaje spracúvame za účelom doručenia objednaných produktov a na zasielanie e-mailového newslettera s novinkami a akciami inzerentom.

Kategórie spracúvaných osobných údajov

Pri inzerátoch a spoplatnených službách: meno, priezvisko (ak ho inzerent uvedie), tel. číslo, e-mail, fakturačné údaje.
Pri newsletteri: e-mail

Právny základ spracúvania

Pri inzerátoch a spoplatnených službách: plnenie zmluvy (v súlade s článkom 6, odsekom 1, bodom b nariadenia GDPR)
Pri newsletteri: oprávnený záujem* Prevádzkovateľa (v súlade s článkom 6, odsekom 1, bodom f a dôvodom 47 nariadenia GDPR).

* Považujeme za oprávnené informovať o novinkách a akciách inzerentov, s ktorými máme obchodný vzťah (využili bezplatnú alebo platenú inzertnú službu). Zároveň rešpektujeme právo inzerenta voči tomuto spracúvaniu namietať.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

Údaje neposkytujeme tretím osobám okrem uvedených sprostredkovateľov.

Použitie sprostredkovateľov

Berieme zodpovednosť za to, že sprostredkovatelia sa zaviažu dodržiavať tieto zásady a príslušné právne predpisy na ochranu osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Údaje uchovávame 5 rokov od ukončenia obchodného vzťahu.

Vaše práva

Máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu.

Vaše právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Kedykoľvek môžete odvolať súhlas alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.
Pri pridávaní inzerátu: napísaním žiadosti na dpo@elet-systems.sk
Pri newsletteri: vyznačením príslušnej položky vo formulári pri pridávaní inzerátu, neskôr kliknutím na odkaz pre odhlásenie v e-maili.

Vaše právo sťažovať sa na orgán dohľadu

Ak ste nespokojní so spracovaním vašich osobných údajov, najskôr prosím napíšte na dpo@elet-systems.sk.
Ak vašej žiadosti nebude vyhovené, máte právo požiadať o pomoc priamo vnútroštátny dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.